It is okay – Thế là được

Sống một kiếp người, bình an là được. To live your whole life, being safe is okay
2 bánh 4 bánh, đi được là được. Two-wheeled or four-wheeled, drivable is okay
Tiền ít tiền nhiều, đủ ăn là được. Little or much money, not starved is okay
Người xấu người đẹp, dễ coi là được. Ugly or pretty, lookable is okay.
Người già người trẻ, miễn khỏe là được. Old or young, healthy is okay
Nhà giàu nhà nghèo, hòa thuận là được. Rich or poor, harmonious is okay
Ông xã về trễ, miễn về là được.
Bà xã càu nhàu, chăm lo là được.
Husband comes home late, yet finally home is okay
Wife grumbles, yet she’s caring, that’s okay.
Tiến sỹ cũng được, bán rau cũng được.
Nhà bé nhà to, ở được là được.
A PhD is okay, a grocery man is okay
Small tent or big house, residable is okay.
Hàng hiệu hay không, mặc được là được Designer’s or brandless, wearable is okay.
Tất cả phiền não, biết xả là được Stressed and sad, letting out is okay.
Kiên trì cố chấp, biết buông là được Persistent or stubborn, letting go is okay.
Bạn bè xa gần, nhớ nhau là được Friends near – far, remembering is okay.
Không phải có tiền, muốn gì cũng được. Having money doesn’t make buying everything okay
Tâm tốt việc tốt, số mệnh đổi được. Good heart – good deed makes destiny okay.
Ai đúng ai sai, trời biết là được. Wrong mind or right side, God know so it’s okay.
Tích đức tu thân, kiếp sau cũng được. Accumulating virtue and self-improvement makes next life okay.
Thiên địa vạn vật, tùy duyên là được  Sky – earth – living beings, destiny makes matches okay.
Có rất nhiều việc, nhìn xa là được Out of chaosity, good vision is okay.
Nói nhiều như vậy, hiểu được là được,
Vẫn còn chưa hiểu, xem lại là được.
That much having said, understandable is okay.
Still not clear, reviewable is okay.
 ~ Collected  A translation by Vika Huong Nguyen, Mid-Autumn 2012

A joyful chicken can make your life okay. (Vika Huong Nguyen)
(source: zazzle.co.uk)

One thought on “It is okay – Thế là được

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s