A journey to the end of each other – Tận cùng nhau

À ƠI, ĐỚN ĐAU
(Tận cùng nhau!)

Hoàng Anh Tú

SLEEP TIGHT, OH DEAR PAIN
(A lullaby for a journey to the very end of each other)

Translation by Vika Huong Nguyen, Autumn 2012

Và mùa thu chẳng còn nguyên vẹn nữa
Chiếc lá rơi nghiêng úa cả tiếng thở dài
Con chim sẻ tha từng cọng cỏ
Đan ngút mắt rồi mà chưa tới ban mai.
And Autumn is no longer intact
Even whispers are caused by falling leaves to fade to brown
There is a sparrow collecting blades of grass
Knitting’s done yet dawn hasn’t yet come down.
Tôi như con sẻ nâu tồi tội
Hót đã khản giọng rồi
Những cọng cỏ không phải vòng nguyệt quế
Đan thế nào cũng thấy chơi vơi
I am feeling like that poor brown sparrow
Who has sung until her voice is lost
Yet blades of grass never turns into a laurel wreath
No matter how well knitted, still remain solitary.
Em- niềm tin của tôi
Mùa Thu chẳng thể vẹn nguyên
Như bao mùa thu trước
Cỏ xanh đã hoá lời nguyền
My dear, You – my very faith,
This Autumn cannot be unhurt
Unlike many previous autumns
Green grass has become a curse
Tôi là con chim sẻ nâu
Tha từng cọng cỏ
Ngực xước những lời nguyền buồn đau
Đan mãi về 1 tình yêu đã vỡ
Với giọng hót khản đặc, buồn rầu

 

That I am a brown sparrow
Collecting blades of grass
Carrying a heart scratched with saddened enchantments
Knitting eternally a nest for a broken love
Singing in a voice no longer crystal clear and enchanted.
Và mùa Thu đã không còn nguyên vẹn nữa
Từng mảnh rời.
Rơi xuống.
Chỗ không nhau.
And Autumn no longer remains intact
Each separated piece.
Falls down.
To the Without-each-other ground.

From: That-we-met           Từ: Nơi gặp nhau
To: Without-each-other             Đến: Chỗ không nhau
(Source: sparrowavenue.blogspot.com)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s