In the mood for children – Nhân ngày 1/6

International Children’s Day it is today – June 1. Do you think, like me, that children are the best miracles that God give to mundane human beings, who is us?

Chỉ có hai cách để lái cuộc sống của bạn. Hoặc là cuộc sống này chẳng có gì kì diệu. Hoặc tất cả mọi thứ thuộc về cuộc sống này đều kì diệu. – Albert Einstein

Miracles, children & Einstein
Source: Google+

Ngày 1/6 của trẻ em. Bạn có nghĩ giống tôi rằng các em bé chính là những điều kì diệu nhất mà Trời ban cho những con người trần tục như chúng ta?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s